ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ

ΑΡΧΙΚΗ / ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ

Δεοντολογία

Εισαγωγή

Η θέσπιση του ν. 4072/2012 περί μεσιτών ακινήτων δημιούργησε ένα βασικό πλέγμα προστασίας εντολέα- πελάτη και εντολοδόχου- μεσίτη, εντός των κανόνων που θέτει η εθνική νομοθεσία και αυτή της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών Κώδικας Δεοντολογίας αποσκοπεί στην ισχυροποίηση του πλέγματος αυτού. Μέσα από μια αναλυτική περιγραφή των ειδικότερων υποχρεώσεων των μεσιτών, που διαμορφώθηκαν στην πράξη από την εφαρμογή του ανωτέρω νόμου, ο μεσίτης εφοδιάζεται με τις απαραίτητες γνώσεις για την καλύτερη άσκηση του επαγγέλματός του και την καλύτερη περιφρούρηση των συμφερόντων του εντολέα του.

Ο νόμος περί μεσιτών δεν εισάγει περιορισμό στην ποιότητα ούτε στο πλήθος των υπηρεσιών που ο μεσίτης μπορεί να προσφέρει στον πελάτη του. Περιγράφει την βασική δομή των υποχρεώσεων και δικαιωμάτων εντός της οποίας οφείλουν να κινούνται οι συμβαλλόμενοι βάσει της σύμβασης μεσιτείας, αλλά δεν απαγορεύει την παροχή πρόσθετων υπηρεσιών από τον μεσίτη, εφόσον ο πελάτης το επιθυμεί.

Ο μεσίτης οφείλει να σέβεται τον πελάτη του, τους τυχόν άλλους αποδέκτες των υπηρεσιών του ακόμη και αν δεν συμβάλλεται με αυτούς, το κοινό αλλά και τους συναδέλφους του, προσπαθώντας συνεχώς να παραμένει ενημερωμένος για θέματα που αφορούν ακίνητη περιουσία.

Μέσω της υιοθέτησης του παρόντος Κώδικα Δεοντολογίας οι μεσίτες αναγνωρίζουν την λειτουργία τους σαν κομμάτι της οικονομικής ζωής της χώρας, προσφέροντας τις υπηρεσίες τους ακόμα και στους αρμόδιους ρυθμιστικούς φορείς, με σκοπό την εξάλειψη πρακτικών επιβλαβών για το κοινό ή πρακτικών που ενδέχεται να απαξιώσουν ή να προσβάλλουν το επάγγελμα του μεσίτη ακινήτων.

Δεοντολογία (Αρχείο)

Μπορείτε να κατεβάσετε το κέιμενο Δεοντολογίας της Σ.Μ.Α.Σ.Θ. σε μορφή pdf.